KMA

HRB Service arbetar ständigt med att förbättra sina resultat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Detta för att säkra beställarens tillfredsställelse, lagarnas krav och arbetsplatsens säkerhet inom HRBs projekt.

För att optimera KMA-arbetet är resultaten inom respektive område mätbara, detta för att enkelt se vilka förbättringar branschen efterfrågar men även för att beräkna de strategiska områden HRB besitter.

HRB Service är ett Povel diplomerat företag vilket innebär att vi arbetar med kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:15 samt arbetsmiljökraven i Systematisk arbetsmiljöförfattningen, AFS 2001:1. Med Poveldiplomering arbetar man enligt standarderna ISO 9001, 14001 och arbetsmiljö. Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Framtaget utav Sveriges Byggindustrier.

Kvalitet

skall vara mätbart och uppnå den standarden som utlovats, detta gör vi genom att:

 • följa de lagar och förordningar som finns avseende kvalitet,
 • tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt,
 • uppfylla de krav som ställs på oss som snickare, och vad gäller våra kunders krav – dessa strävar vi efter att överträffa,
 • våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet,
 • sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mer effektivt sätt,
 • Våra kunniga medarbetare ges stort ansvar med tillhörande befogenheter så att ett naturligt engagemang och ärlighet infinner sig när vi arbetar,
 • om kompetens saknas finns två vägar -utbildning av egna resurser, eller -inhyrning/inköp av kompetens.

Miljö

Inom miljöfrågor samarbetar vi med en miljöentreprenör för att minska HRBs ekologiska fotavtryck. Detta gör vi även:

 • följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss
 • fyller våra ansvarsskor gällande de 16 nationella miljökvalitetsmålen
 • håller hög kompetens inom miljöområdet samt fortlöpande utbilda medarbetarna
 • optimerar vår resursförbrukning
 • kontinuerligt förbättra miljöarbetet
 • använder material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt

Arbetsmiljö

i arbetsmiljöfrågor arbetar HRB jämsides med företagshälsovård och Sveriges Byggindustrier. För de anställdas trygghet och säkerhet gör vi följande:

 • följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
 • arbetar med SBI och Byggnads för att utbilda skyddsombuden,
 • städar och håller arbetsplatserna välskötta
 • följer systematiskt upp arbetsmiljöarbetet, tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.
 • vi upprättar riskanalyser och arbetsberedningar så att risker förebyggs och olycksfall minimeras,
 • sätter nya mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt,
 • arbetar för att underhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt tillfredställande.

För mer information kontakta huvuddisken: info@hrbservice.se

Vidare läsning: ”HRB Service Kvalitetspolicy” ”HRB Service Miljöpolicy” & ”HRB Service arbetsmiljöpolicy”

Kontakt

08-39 09 24
info@hrbservice.se
Lyftkransvägen 3, 142 50 Skogås

Färögatan 4, 164 40 Kista