KMA

HRB Service arbetar ständigt med att förbättra sina resultat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Detta för att säkra beställarens tillfredsställelse, lagarnas krav och arbetsplatsens säkerhet inom HRBs projekt.

För att optimera KMA-arbetet är resultaten inom respektive område mätbara, detta för att enkelt se vilka förbättringar branschen efterfrågar men även för att beräkna de strategiska områden HRB besitter.

HRB Service är ett Povel diplomerat företag vilket innebär att vi arbetar med kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och miljöstandarden ISO 14001:15 samt arbetsmiljökraven i Systematisk arbetsmiljöförfattningen, AFS 2001:1. Med Poveldiplomering arbetar man enligt standarderna ISO 9001, 14001 och arbetsmiljö. Povel är utvecklat för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter och övriga intressenter. Framtaget utav Sveriges Byggindustrier.

Kvalitet

skall vara mätbart och uppnå den standarden som utlovats, detta gör vi genom att:

 • följa de lagar och förordningar som finns med avseende på kvalitet,
 • tillgodose våra kunders byggrelaterade behov i varje enskilt objekt,
 • uppfylla de krav som ställs på oss som byggare och vad gäller våra kunders krav skall vi sträva efter att överträffa dessa,
 • våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet,
 • sträva efter att ständigt förbättra vårt ledningssystem så att vårt arbete därigenom kan bedrivas på ett mera effektivt sätt,
 • medarbetare ges det ansvar med tillhörande befogenheter så att ett naturligt engagemang och ärlighet infinner sig när man arbetar,
 • arbetar för en tätare kontakt mellan underentreprenörer och HRB-anställda,
 • tagit fram egenkontroller som används av alla yrkesgrupper,
 • om kompetens saknas finns två vägar -utbildning av egna resurser, eller -inhyrning/inköp av kompetens,
 • Vi utför löpande omdömen av samarbetspartners och varor.

Miljö

Inom miljöfrågor samarbetar vi med en miljöentreprenör för att minska HRBs ekologiska fotavtryck. Detta gör vi även:

 • Samarbetar med en miljöentreprenör som aktivt arbetar med att förbättra sina verktyg och sin hantering ut miljösynpunkt, rapport skickas årligen,
 • samma entreprenör bistår våra anställda med sortering av byggavfall,
 • återvinner allt kontorspapper,
 • utvalda projekt förses med fraktionssammanställningar, detta för redovisning till beställaren samt vidare utveckla företagets miljöfrågor,
 • planerar arbeten, varuhus, leverantörer, anställning utefter område för att minska körsträckor,
 • dokumentation och förbättringsarbete utförs löpande,
 • följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss,
 • använda oss av de nätbaserade produktguider som finns tex Basta, BVB, Sunda Hus mm,
 • hålla hög kompetens inom miljöområdet och förlöpande utbilda medarbetarna,
 • optimera vår resursförbrukning,
 • arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet.

Arbetsmiljö

i arbetsmiljöfrågor arbetar HRB jämsides med företagshälsovård och Sveriges Byggindustrier. För de anställdas trygghet och säkerhet gör vi följande:

 • följa de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss,
 • arbeta för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet, bl.a. genom utbildning,
 • vi har välskötta och städade arbetsplatser,
 • vi systematiskt går igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik,
 • vi upprättar riskanalyser, skyddsronder och arbetsberedningar så att risker förebyggs och olycksfall minimeras,
 • sätta mål och utarbeta handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt,
 • arbetar aktivt för att optimera nyanställning detta med introduktionslistor och handledare,
 • arbeta för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt,
 • redan vid planering av arbetslokaler, utrustning, teknik och arbetsmetod tas arbetsmiljön hänsyn till och finns beskrivna i arbetsmiljöplanen.

För mer information kontakta huvuddisken: info@hrbservice.se

Vidare läsning: ”HRB Service Kvalitetspolicy” ”HRB Service Miljöpolicy” & ”HRB Service arbetsmiljöpolicy”

Kontakt

08-39 09 24
info@hrbservice.se
Lyftkransvägen 3, 142 50 Skogås

Färögatan 4, 164 40 Kista